Συγγραφέας: Α.Ν. • Δημοσίευση: 2017-04-07 • Κατηγορία: ΝΕΑ • Ετικέτες: επισκέψεις, Γεωργιάδης, στήριξη

Το οι­κο­τρο­φείο α­τό­μων με Αυ­τι­σμό «Άγιος Νι­κό­λα­ος», στην Παια­νία Αττι­κής, ε­πι­σκέ­φθη­κε την Μ. Τε­τάρ­τη 16 Απρι­λίου 2014 ο πρώην υ­πουρ­γός Υγείας κ. Άδω­νις Γεωρ­γιά­δης. Με­τά το πέ­ρας της ε­πί­σκε­ψης ο κ. Γεωρ­γιά­δης προέ­βη στις α­κό­λου­θες δη­λώ­σεις:


Με­τά το πέ­ρας της ε­πί­σκε­ψης ο κ. Γεωρ­γιά­δης προέ­βη στις α­κό­λου­θες δη­λώ­σεις:
«Η συ­νερ­γα­σία φω­τι­σμέ­νων και ευαί­σθη­των πο­λι­τών με το κρά­τος, α­κό­μα και μέ­σα στην Ελλά­δα της κρί­σης, μπο­ρεί να φτιά­ξει μι­κρά θαύ­μα­τα. Το κέ­ντρο για τα αυ­τι­στι­κά παι­διά πλη­ροί τις προϋπο­θέ­σεις λει­τουρ­γίας των πιο ε­ξε­λιγ­μέ­νων κέ­ντρων πα­γκο­σμίως, εί­ναι α­πό τα κα­λύ­τε­ρα στον κό­σμο. Εί­μα­στε πά­ρα πο­λύ πε­ρή­φα­νοι που έ­χου­με αν­θρώ­πους που ε­θε­λο­ντι­κά έ­χουν δώ­σει τη ζωή τους για να φτια­χτεί και που το κρά­τος μπο­ρεί να στα­θεί α­ρω­γός».