8+1 λά­θος α­πό­ψεις για τον αυ­τι­σμό

Πολ­λά α­κού­με α­πό ε­δώ και α­πό ε­κεί για τον αυ­τι­σμό. Όμως τι α­κρι­βώς εί­ναι, πώς τον ε­ντο­πί­ζει κα­νείς σε έ­να παι­δί…
ποιες εί­ναι οι αι­τίες του και πώς α­ντι­με­τω­πί­ζε­ται, ε­λά­χι­στοι γνω­ρί­ζουν.
Ας δού­με λοι­πόν τις λά­θος α­πό­ψεις που υ­πάρ­χουν γύ­ρω α­πό τον αυ­τι­σμό αλ­λά συ­νε­χί­ζουν να α­κού­γο­νται ευ­ρέως.

Add a comment

Διαβάστε περισσότερα: 8+1 λά­θος α­πό­ψεις για τον αυ­τι­σμό

Αυτισμός

 

 Ο Αυ­τι­σμός εί­ναι μία ψυ­χο­πνευ­μα­τι­κή δια­τα­ρα­χή, ε­πι­στη­μο­νι­κά δυ­σε­ξή­γη­τη ως προς την αι­τιο­λο­γία της και ε­ξαι­ρε­τι­κά δύ­σκο­λη ως προς την α­ντι­με­τώ­πι­σή της πα­γκο­σμίως. Εί­ναι μία πά­θη­ση που α­να­γνω­ρί­στη­κε μό­νο τα τε­λευ­ταία 60 χρό­νια σαν σύν­δρο­μο. Ο α­με­ρι­κα­νός ψυ­χία­τρος Leo Kanner πε­ριέ­γρα­ψε πρώ­τος τα συ­μπτώ­μα­τα και την ο­νό­μα­σε Αυ­τι­σμό. Πα­ρου­σιά­ζε­ται συ­νή­θως στα α­γό­ρια, στους πρώ­τους 30 μή­νες της ζωής ε­νός παι­διού, και διαρ­κεί ό­λη την υ­πό­λοι­πη ζωή του.

Add a comment

Διαβάστε περισσότερα: Αυτισμός

Επιστημονικά Άρθρα

  • Αυτισμός +

       Ο Αυ­τι­σμός εί­ναι μία ψυ­χο­πνευ­μα­τι­κή δια­τα­ρα­χή, ε­πι­στη­μο­νι­κά δυ­σε­ξή­γη­τη ως Read More
  • 8+1 λά­θος α­πό­ψεις για τον αυ­τι­σμό +

    Πολ­λά α­κού­με α­πό ε­δώ και α­πό ε­κεί για τον αυ­τι­σμό. Read More
  • 1

donation2

Η βοήθεια σας είναι πολύ σημαντική στο έργο μας. Πατήστε στο εικονίδιο για να κάνετε μία δωρεά μέσω τραπέζης.

Αίτηση υποψηφίου

Πατήστε ΕΔΩ, ώστε να μεταφερθείτε στην περιοχή ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΟΥ.