Συγγραφέας: Α.Ν. • Δημοσίευση: 2017-04-07 • Κατηγορία: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ_ΑΡΘΡΑ • Ετικέτες: αυτισμός


Πολ­λά α­κού­με α­πό ε­δώ και α­πό ε­κεί για τον αυ­τι­σμό. Όμως τι α­κρι­βώς εί­ναι, πώς τον ε­ντο­πί­ζει κα­νείς σε έ­να παι­δί… 
ποιες εί­ναι οι αι­τίες του και πώς α­ντι­με­τω­πί­ζε­ται, ε­λά­χι­στοι γνω­ρί­ζουν. 
Ας δού­με λοι­πόν τις λά­θος α­πό­ψεις που υ­πάρ­χουν γύ­ρω α­πό τον αυ­τι­σμό αλ­λά συ­νε­χί­ζουν να α­κού­γο­νται ευ­ρέως.

 


1. Ο αυ­τι­σμός πα­ρου­σιά­ζε­ται ό­ταν έ­να παι­δί αρ­χί­ζει να μι­λά­ει. 
Δεν εί­ναι έ­τσι α­κρι­βώς τα πράγ­μα­τα. Ο αυ­τι­σμός σε έ­να παι­δί υ­πάρ­χει α­πό τη βρε­φι­κή του η­λι­κία μό­νο που δύ­σκο­λα μπο­ρεί να το α­ντι­λη­φθεί κα­νείς. Συ­νή­θως ο αυ­τι­σμός ε­ντο­πί­ζε­ται σε έ­να παι­δί κα­τά τη νη­πια­κή του η­λι­κία, ό­ταν αυ­τό το παι­δί δεν πα­ρου­σιά­ζει εν­δια­φέ­ρον για τους γύ­ρω του ή δεν εί­ναι προ­σκολ­λη­μέ­νο σε οι­κεία του πρό­σω­πα.


2. Η έλ­λει­ψη σι­δή­ρου συν­δέε­ται με τον αυ­τι­σμό 
Μπο­ρεί ο σί­δη­ρος να παί­ζει ση­μα­ντι­κό ρό­λο στην λει­τουρ­γία του ε­γκε­φά­λου, ό­μως το 85% των αυ­τι­στι­κών παι­διών δεν πα­ρου­σιά­ζουν έλ­λει­ψη σι­δή­ρου, ό­πως δεν συμ­βαί­νει και το α­ντί­θε­το, ό­τι δη­λα­δή παι­διά με σι­δη­ρο­πε­νία, έ­χουν αυ­τι­σμό. Άρα δεν εί­ναι αλ­λη­λέν­δε­τα ο σί­δη­ρος και ο αυ­τι­σμός.


3. Πολ­λοί θεω­ρούν σπά­νια δια­τα­ρα­χή τον αυ­τι­σμό 
Πά­ντως, ο αυ­τι­σμός έ­χει με­γα­λύ­τε­ρη συ­χνό­τη­τα α­πό τα παι­διά με σύν­δρο­μο Down ή διά­φο­ρες μορ­φές παι­δι­κού καρ­κί­νου. Άρα, δεν εί­ναι και σπά­νια δια­τα­ρα­χή ο αυ­τι­σμός.


4. Οι ε­πι­στή­μο­νες γνω­ρί­ζουν τα αί­τια του αυ­τι­σμού 
Αν και γί­νο­νται συ­νε­χώς έ­ρευ­νες, δεν έ­χουν βρει α­κό­μα οι ε­πι­στή­μο­νες τα α­κρι­βή αί­τια πα­ρου­σία­σης αυ­τι­σμού σε έ­να παι­δί. Το μό­νο σί­γου­ρο εί­ναι ό­τι ο αυ­τι­σμός ο­φεί­λε­ται σε βιο­λο­γι­κούς πα­ρά­γο­ντες.


5. Ένα παι­δί μπο­ρεί να ξε­πε­ρά­σει τον αυ­τι­σμό 
Το αυ­τι­στι­κό παι­δί δεν εί­ναι δυ­να­τόν να κα­τα­φέ­ρει να ε­ξα­φα­νί­σει τον αυ­τι­σμό του. Απλά α­πο­κτά κα­τάλ­λη­λη εκ­παί­δευ­ση για να μπο­ρεί ως ε­νή­λι­κας να λει­τουρ­γεί σχε­δόν ό­πως και οι γύ­ρω του.


6. Όλα τα αυ­τι­στι­κά παι­διά έ­χουν τα ί­δια χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά 
Φυ­σι­κά και δεν ι­σχύει κά­τι τέ­τοιο. Μπο­ρεί τα αυ­τι­στι­κά παι­διά να έ­χουν πολ­λά κοι­νά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά ό­μως αυ­τό δεν ση­μαί­νει ό­τι εί­ναι και ί­δια. Άλλους ρυθ­μούς μά­θη­σης έ­χει έ­να παι­δί α­πό έ­να άλ­λο ό­πως και τε­λείως δια­φο­ρε­τι­κή προ­σω­πι­κό­τη­τα.


7. Τα αυ­τι­στι­κά παι­διά δεν κα­τα­φέρ­νουν να βελ­τιω­θούν πο­τέ 
Όπως α­να­φέ­ρα­με και πα­ρα­πά­νω παί­ζει ρό­λο η προ­σω­πι­κό­τη­τα αλ­λά και ο ρυθ­μός μά­θη­σης κά­θε παι­διού. Ένα παι­δί μπο­ρεί να ση­μειώ­σει α­πό μι­κρή μέ­χρι πο­λύ με­γά­λη βελ­τίω­ση, α­νά­λο­γα με τις δυ­να­τό­τη­τές του.


8. Τα παι­διά με αυ­τι­σμό α­δια­φο­ρούν για ό­λους γύ­ρω τους 
Το πα­ρα­πά­νω α­πέ­χει πο­λύ α­πό την α­λή­θεια. Τα παι­διά με αυ­τι­σμό νοιά­ζο­νται πο­λύ για τους γύ­ρω τους ό­μως δεν το εκ­φρά­ζουν ό­πως θα πε­ρι­μέ­να­με ό­λοι ε­μείς αλ­λά με τον δι­κό τους τρό­πο.


9. Ο αυ­τι­σμός υ­πάρ­χει ε­δώ και με­ρι­κά χρό­νια 
Η πρώ­τη κα­τα­γρα­φή αυ­τι­σμού έ­γι­νε το 1943 και φυ­σι­κά και προϋπήρ­χε, ό­μως δεν υ­πάρ­χουν κα­τα­γρα­φές.

Φώτης Παπαναστασίου
Ειδικός Παιδαγωγός
www.eidikospaidagogos.gr