Συγγραφέας: Α.Ν. • Δημοσίευση: 2018-07-12 • Κατηγορία: ΓΕΝΙΚΑ • Ετικέτες: Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Ο Σύλ­λο­γος Γο­νέ­ων Κη­δε­μό­νων & Φί­λων Αυ­τι­στι­κών Ατό­μων «Άγιος Νι­κό­λα­ος» (εφε­ξής «Σύλ­λο­γος»), ενερ­γώ­ντας ως «υπεύ­θυ­νος επε­ξερ­γα­σί­ας», εί­ναι υπεύ­θυ­νος για την επε­ξερ­γα­σία των προ­σω­πι­κών σας δε­δο­μέ­νων σε αυ­τόν τον ιστό­το­πο. Όπου υπάρ­χει ανα­φο­ρά στο Σύλ­λο­γο πε­ρι­λαμ­βά­νει και το Οι­κο­τρο­φείο που λει­τουρ­γεί με­ρί­μνει του Συλ­λό­γου και επο­πτεύ­ε­ται από τη Διεύ­θυν­ση Ψυ­χι­κής Υγεί­ας του Υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας Πρό­νοιας.

Ο Σύλ­λο­γος και το Οι­κο­τρο­φείο εδρεύ­ουν στην Παια­νία, (Aν­θη­ρού & Ιτιάς, Παια­νία, 19022).

Η πα­ρού­σα Πο­λι­τι­κή πε­ρί Προ­στα­σί­ας Προ­σω­πι­κών Δε­δο­μέ­νων, έχει ως σκο­πό, αφε­νός να πε­ρι­γρά­ψει το πλαί­σιο βά­σει του οποί­ου συλ­λέ­γου­με, επε­ξερ­γα­ζό­μα­στε και χρη­σι­μο­ποιού­με τα προ­σω­πι­κά δε­δο­μέ­να των οι­κο­τρό­φων και των προ­σώ­πων που σχε­τί­ζο­νται με αυ­τούς, και αφε­τέ­ρου να εξη­γή­σει τα δι­καιώ­μα­τα που τα πρό­σω­πα αυ­τά έχουν και απορ­ρέ­ουν από την ανω­τέ­ρω επε­ξερ­γα­σία των Προ­σω­πι­κών του Δε­δο­μέ­νων.

Κά­θε με­τα­βο­λή – τρο­πο­ποί­η­ση στην πα­ρού­σα Πο­λι­τι­κή θα δη­μο­σιεύ­ε­ται εδώ και θα εί­ναι άμε­σα προ­σβά­σι­μη σε όλους.

1. Ποια Προ­σω­πι­κά σας Δε­δο­μέ­να επε­ξερ­γα­ζό­μα­στε και για ποιους σκο­πούς;
Για να επι­σκε­φτεί­τε τον ιστό­το­πό μας δεν απαι­τεί­ται η οποια­δή­πο­τε μορ­φή εγ­γρα­φής και δεν χρειά­ζε­ται να δώ­σε­τε το οποιο­δή­πο­τε στοι­χεί, μέ­σω του οποί­ου θα μπο­ρού­σε να υπάρ­ξει ταυ­το­ποί­η­σή σας. Το μό­νο ση­μείο στο οποίο σας ζη­τού­νται τα ανα­γκαία Προ­σω­πι­κά Δε­δο­μέ­να, εί­ναι αυ­τό που εκ­δη­λώ­νε­τε εν­δια­φέ­ρον για να εξε­τα­στεί η πε­ρί­πτω­σή σας ως «υπο­ψη­φί­ου οι­κο­τρό­φου». Σε αυ­τήν την πε­ρί­πτω­ση τα στοι­χεία σας συλ­λέ­γο­νται σε ασφα­λές πε­ρι­βάλ­λον και θα χρη­σι­μο­ποι­η­θούν από εμάς μό­νο για να επι­κοι­νω­νή­σου­με μα­ζί σας σε πε­ρί­πτω­ση που η αί­τη­σή σας προ­κρι­θεί για πε­ραι­τέ­ρω αξιο­λό­γη­ση. Αυ­τή η δια­δι­κα­σία δεν κοι­νο­ποιεί­ται στο δια­δί­κτυο.

2. Προ­σω­πι­κά Δε­δο­μέ­να που χρη­σι­μο­ποιού­νται για στα­τι­στι­κές ανα­λύ­σεις επί της χρή­σης ιστο­σε­λί­δας - cookies:
Εν­δέ­χε­ται να συλ­λέ­ξου­με και να επε­ξερ­γα­στού­με πλη­ρο­φο­ρί­ες σχε­τι­κά με τις επι­σκέ­ψεις σας σε αυ­τόν τον ιστό­το­πο, μό­νο για στα­τι­στι­κούς λό­γους. Εν­δει­κτι­κά ανα­φέ­ρου­με ότι εν­δέ­χε­ται να κα­τα­γρά­ψου­με τις συ­γκε­κρι­μέ­νες σε­λί­δες που επι­σκέ­πτε­στε στον ιστό­το­πό μας, την ιστο­σε­λί­δα από την οποία προ­σήλ­θα­τε στον ιστό­το­πό μας και κά­ποιες από τις ανα­ζη­τή­σεις που τυ­χόν πραγ­μα­το­ποιεί­τε. Αυ­τές οι πλη­ρο­φο­ρί­ες χρη­σι­μο­ποιού­νται από εμάς για τη βελ­τί­ω­ση του πε­ριε­χο­μέ­νου του ιστό­το­που και τη μέ­τρη­ση χρή­σης του ιστο­τό­που μας για σκο­πούς στα­τι­στι­κούς.
Για να επι­τευ­χθούν τα πα­ρα­πά­νω, εν­δέ­χε­ται να εγκα­τα­στή­σου­με «cookies» που συλ­λέ­γουν πλη­ρο­φο­ρί­ες σχε­τι­κά με το πρό­γραμ­μα πε­ρι­ή­γη­σης («browser») και τη συ­σκευή σας (π.χ. το­μέ­ας (domain) του πα­ρό­χου δια­δι­κτυα­κών υπη­ρε­σιών, λει­τουρ­γι­κό σύ­στη­μα και πλατ­φόρ­μα, ημε­ρο­μη­νία και ώρα πρό­σβα­σης). Τα «cookies» εί­ναι μι­κρά αρ­χεία κει­μέ­νου τα οποία απο­στέλ­λο­νται στον υπο­λο­γι­στή σας και απο­θη­κεύ­ο­νται στον σκλη­ρό δί­σκο του υπο­λο­γι­στή σας. Τα «cookies» δεν βλά­πτουν τον υπο­λο­γι­στή σας. Μπο­ρεί­τε να ρυθ­μί­σε­τε το πρό­γραμ­μα πε­ρι­ή­γη­σής («browser») σας να σας ει­δο­ποιεί όταν λά­βε­τε ένα «cookie». Αυ­τό θα σας επι­τρέ­ψει να απο­φα­σί­σε­τε εάν θέ­λε­τε να το δε­χτεί­τε ή όχι. Ωστό­σο, εάν δεν το δε­χτεί­τε, εν­δέ­χε­ται να μην μπο­ρεί­τε να χρη­σι­μο­ποι­ή­σε­τε όλες τις λει­τουρ­γί­ες του λο­γι­σμι­κού πε­ρι­ή­γη­σης.
Μπο­ρεί­τε να μην επι­τρέ­πε­τε την απο­δο­χή χρή­σης «cookies» σε κα­μία πε­ρί­πτω­ση. Αυ­τό γί­νε­ται με ει­δι­κή ρύθ­μι­ση από τον πε­ρι­η­γη­τή σας (browser). Τέ­λος, μπο­ρεί­τε επί­σης να δια­γρά­ψε­τε τα «cookies» τα οποία έχουν ήδη κα­τα­χω­ρη­θεί, εί­τε άπαξ ή δί­νο­ντας εντο­λή να μη φυ­λάσ­σο­νται τα cookies Η εντο­λή αυ­τή δί­δε­ται από τον browser σας. Για πε­ρισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες σχε­τι­κά με την δια­χεί­ρι­ση των «cookies» στη συ­σκευή σας πα­ρα­κα­λεί­σθε να συμ­βου­λευ­τεί­τε τη λει­τουρ­γία Βο­ή­θεια (Help) στον browser σας ή να επι­σκε­φτεί­τε το www.aboutcookies.org, που πε­ριέ­χει ανα­λυ­τι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες για το πώς να το κά­νε­τε αυ­τό σε διά­φο­ρους «browser».
Τα όποια προ­σω­πι­κά δε­δο­μέ­να τυ­χόν συλ­λε­γούν μέ­σω των «cookies» συλ­λέ­γο­νται ψευ­δω­νυ­μο­ποι­η­μέ­να και υπό­κει­νται στο δι­καί­ω­μά σας να αντι­τα­χθεί­τε στην επε­ξερ­γα­σία αυ­τών των δε­δο­μέ­νων, όπως πε­ρι­γρά­φε­ται πα­ρα­κά­τω.
Εν­δέ­χε­ται επί­σης, να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί σε αυ­τόν τον ιστό­το­πο, πε­ρι­στα­σια­κή χρή­ση δια­δι­κτυα­κών ετι­κε­τών ιστο­τό­πων (internet tags) (ετι­κέ­τες ενερ­γειών, GIF ενός πί­ξελ, κε­νά GIF, αό­ρα­τα GIF και GIF 1 επί 1 (1x1)) και «cookies» τα οποία μπο­ρεί να ανα­πτύ­χθούν μέ­σω συ­νερ­γα­τών/ προ­μη­θευ­τών που πα­ρέ­χουν υπη­ρε­σί­ες δια­φή­μι­σης ή ανά­λυ­σης δια­δι­κτυα­κής χρή­σης ιστο­τό­που («web analytics»). Οι συ­νερ­γά­τες/ προ­μη­θευ­τές αυ­τοί μπο­ρεί να βρί­σκο­νται και να απο­θη­κεύ­ουν τις αντί­στοι­χες πλη­ρο­φο­ρί­ες (συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της διεύ­θυν­σης IP) σε μια ξέ­νη χώ­ρα. Αυ­τές οι δια­δι­κτυα­κές ετι­κέ­τες το­πο­θε­τού­νται τό­σο σε δια­δι­κτυα­κές δια­φη­μί­σεις που κα­τευ­θύ­νουν τους χρή­στες σε αυ­τόν τον ιστό­το­πο όσο και σε δια­φο­ρε­τι­κές σε­λί­δες αυ­τού του ιστο­τό­που.
Χρη­σι­μο­ποιού­με αυ­τήν την τε­χνο­λο­γία για να με­τρή­σου­με την αντα­πό­κρι­ση των επι­σκε­πτών στις ιστο­σε­λί­δες μας και την απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα των δια­φη­μι­στι­κών μας ενερ­γειών (συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου του αριθ­μού των σε­λί­δων που ανοί­γουν και των πλη­ρο­φο­ριών που συμ­βου­λεύ­ο­νται) κα­θώς και για την αξιο­λό­γη­ση της χρή­σης αυ­τού του δι­κτυα­κού τό­που.
Οι συ­νερ­γά­τες/προ­μη­θευ­τές πα­ρο­χής δια­φη­μι­στι­κών υπη­ρε­σιών ή ανά­λυ­σης δια­δι­κτύ­α­κής χρή­σης ιστο­τό­που μπο­ρεί να συλ­λέ­ξουν δε­δο­μέ­να για τους επι­σκέ­πτες του ιστο­τό­που μας ή άλ­λων ιστο­σε­λί­δων λό­γω αυ­τών των δια­δι­κτυα­κών ετι­κε­τών, μπο­ρεί να συ­ντά­ξουν εκ μέ­ρους μας ανα­φο­ρές σχε­τι­κά με την επι­σκε­ψι­μό­τη­τα/κί­νη­ση (website’s activity) και εν­δέ­χε­ται να πα­ρέ­χουν πε­ραι­τέ­ρω υπη­ρε­σί­ες που σχε­τί­ζο­νται εν γέ­νει με τη χρή­ση του ιστο­τό­που και του Δια­δι­κτύ­ου. Επί­σης, μπο­ρεί να πα­ρέ­χουν αυ­τές τις πλη­ρο­φο­ρί­ες σε άλ­λα μέ­ρη, εάν υπάρ­χει σχε­τι­κή νο­μι­κή απαί­τη­ση να το πρά­ξουν, ή εάν προ­σλαμ­βά­νουν άλ­λα μέ­ρη για να επε­ξερ­γά­ζο­νται πλη­ρο­φο­ρί­ες για λο­γα­ρια­σμό τους.
Για πε­ραι­τέ­ρω πλη­ρο­φο­ρί­ες σχε­τι­κά με τις δια­δι­κτυα­κές ετι­κέ­τες και τα cookies που σχε­τί­ζο­νται με τις δια­δι­κτυα­κές δια­φη­μί­σεις ή για να να απο­κλεί­σε­τε τη συλ­λο­γή πλη­ρο­φο­ριών από τρί­τους, μπο­ρεί­τε να επι­σκε­φθεί­τε στην ιστο­σε­λί­δα του «Network Advertising Initiative» το σύν­δε­σμο https://www.networkadvertising.org.

3. Ποιος έχει πρό­σβα­ση στα προ­σω­πι­κά σας δε­δο­μέ­να και σε ποιον δια­βι­βά­ζο­νται;
Τα προ­σω­πι­κά σας δε­δο­μέ­να δεν με­τα­βι­βά­ζο­νται σε τρί­τους εκτός αυ­τών που ανα­φέ­ρο­νται στην πα­ρού­σα Πο­λι­τι­κή πε­ρί Προ­στα­σί­ας Προ­σω­πι­κών Δε­δο­μέ­νων. Τα Προ­σω­πι­κά Δε­δο­μέ­να σας μπο­ρούν επί­σης να με­τα­φερ­θούν σε Υπη­ρε­σί­ες της Διεύ­θυν­σης Ψυ­χι­κής Υγεί­ας, εφό­σον κά­τι τέ­τοιο μας ζη­τη­θεί.
Οι ανω­τέ­ρω έχουν εκ του νό­μου την υπο­χρέ­ω­ση να χρη­σι­μο­ποιούν τα Προ­σω­πι­κά σας Δε­δο­μέ­να μό­νο για συ­γκε­κρι­μέ­νο σκο­πό, δεν μπο­ρούν να πω­λούν αυ­τά ού­τε να τα κοι­νο­ποιούν σε τρί­τα μέ­ρη, εκτός αν εσείς το εγκρί­νε­τε, αν απαι­τεί­ται από τους ισχύ­ο­ντες νό­μους ή κα­νο­νι­σμούς ή όπως ανα­φέ­ρε­ται στην πα­ρού­σα Πο­λι­τι­κή πε­ρί Προ­στα­σί­ας Προ­σω­πι­κών Δε­δο­μέ­νων.
Τα Δε­δο­μέ­να Προ­σω­πι­κού Χα­ρα­κτή­ρα εν­δέ­χε­ται να απο­κα­λυ­φθούν σε τρί­τους εάν μας ζη­τη­θεί να το πρά­ξου­με λό­γω εφαρ­μο­στέ­ου νό­μου, δι­κα­στι­κής από­φα­σης ή κυ­βερ­νη­τι­κής πρά­ξης ή εάν η απο­κά­λυ­ψη αυ­τή εί­ναι ανα­γκαία για την υπο­στή­ρι­ξη οποιασ­δή­πο­τε ποι­νι­κής ή άλ­λης νο­μι­κής έρευ­νας ή δια­δι­κα­σί­ας στην Ελ­λά­δα ή στο εξω­τε­ρι­κό.

4. Πώς προ­στα­τεύ­ου­με τα προ­σω­πι­κά σας δε­δο­μέ­να;
Έχου­με εφαρ­μό­σει κα­τάλ­λη­λα τε­χνι­κά και ορ­γα­νω­τι­κά μέ­τρα για την πα­ρο­χή επαρ­κούς επι­πέ­δου ασφά­λειας και εμπι­στευ­τι­κό­τη­τας των προ­σω­πι­κών σας δε­δο­μέ­νων.
Για να δια­σφα­λί­σου­με την ασφά­λεια και την εμπι­στευ­τι­κό­τη­τα των Προ­σω­πι­κών Δε­δο­μέ­νων που συλ­λέ­γου­με ηλε­κτρο­νι­κά, χρη­σι­μο­ποιού­με δί­κτυα δε­δο­μέ­νων που προ­στα­τεύ­ο­νται, με­τα­ξύ άλ­λων, από τυ­πο­ποι­η­μέ­νo τεί­χος προ­στα­σί­ας (firewall) και προ­στα­σία μέ­σω κω­δι­κών πρό­σβα­σης. Κα­τά τη διεκ­πε­ραί­ω­ση των Προ­σω­πι­κών σας Δε­δο­μέ­νων, λαμ­βά­νου­με μέ­τρα εύ­λο­γα σχε­δια­σμέ­να ώστε να προ­στα­τεύ­ου­με αυ­τές τις πλη­ρο­φο­ρί­ες από απώ­λεια, κα­κή χρή­ση, μη εξου­σιο­δο­τη­μέ­νη πρό­σβα­ση, απο­κά­λυ­ψη, με­τα­τρο­πή ή κα­τα­στρο­φή και από άλ­λες πα­ρά­νο­μες μορ­φές επε­ξερ­γα­σί­ας. Σκο­πός των μέ­τρων εί­ναι η προ­στα­σία των δε­δο­μέ­νων από τυ­χαία ή πα­ρά­νο­μη κα­τα­στρο­φή ή αλ­λοί­ω­ση, τυ­χαία απώ­λεια, μη εξου­σιο­δο­τη­μέ­νη απο­κά­λυ­ψη ή πρό­σβα­ση και από άλ­λες πα­ρά­νο­μες μορ­φές επε­ξερ­γα­σί­ας.

5. Επί πό­σο χρο­νι­κό διά­στη­μα δια­τη­ρού­με τα προ­σω­πι­κά σας δε­δο­μέ­να;
Τα Προ­σω­πι­κά δε­δο­μέ­να που συλ­λέ­γο­νται και επε­ξερ­γά­ζο­νται μέ­σω αυ­τού του ιστό­το­που δια­τη­ρού­νται σε ασφα­λές ψη­φια­κό πε­ρι­βάλ­λον για δύο (2) έτη, με­τά την πά­ρο­δο των οποί­ων δια­γρά­φο­νται.

6. Ποια εί­ναι τα δι­καιώ­μα­τά σας και πώς μπο­ρεί­τε να τα ασκή­σε­τε;
Όπο­τε επε­ξερ­γα­ζό­μα­στε τα Προ­σω­πι­κά σας Δε­δο­μέ­να, λαμ­βά­νου­με εύ­λο­γα μέ­τρα για να δια­σφα­λί­σου­με ότι τα δε­δο­μέ­να αυ­τά δια­τη­ρού­νται ακρι­βή και ενη­με­ρω­μέ­να για τους σκο­πούς για τους οποί­ους συλ­λέ­χθη­καν. Μπο­ρεί­τε να ασκή­σε­τε τα ακό­λου­θα δι­καιώ­μα­τα υπό τους όρους και εντός των ορί­ων που ορί­ζει ο νό­μος:

  • το δι­καί­ω­μα πρό­σβα­σης στα προ­σω­πι­κά σας δε­δο­μέ­να ως επε­ξερ­γά­ζο­νται από εμάς και, εάν πι­στεύ­ε­τε ότι οποιεσ­δή­πο­τε πλη­ρο­φο­ρί­ες που σχε­τί­ζο­νται με εσάς εί­ναι λαν­θα­σμέ­νες, πα­ρω­χη­μέ­νες ή ελ­λι­πείς, να ζη­τή­σε­τε την διόρ­θω­ση ή την επι­και­ρο­ποί­η­σή τους,
  • το δι­καί­ω­μα να ζη­τή­σε­τε τη δια­γρα­φή των προ­σω­πι­κών σας δε­δο­μέ­νων ή τον πε­ριο­ρι­σμό τους σε συ­γκε­κρι­μέ­νες κα­τη­γο­ρί­ες επε­ξερ­γα­σί­ας,
  • το δι­καί­ω­μα ανά­κλη­σης της συ­ναί­νε­σής σας ανά πά­σα στιγ­μή, χω­ρίς να θί­γε­ται η νο­μι­μό­τη­τα της επε­ξερ­γα­σί­ας πριν από αυ­τήν την ανά­κλη­ση,
  • το δι­καί­ω­μα ενα­ντί­ω­σης, συ­νο­λι­κά ή εν μέ­ρει, στην επε­ξερ­γα­σία των προ­σω­πι­κών σας δε­δο­μέ­νων,
  • το δι­καί­ω­μα ενα­ντί­ω­σης σε δί­αυ­λο επι­κοι­νω­νί­ας που χρη­σι­μο­ποιεί­ται για άμε­σους προ­ω­θη­τι­κούς σκο­πούς και
  • το δι­καί­ω­μα να ζη­τή­σε­τε την φο­ρη­τό­τη­τά τους, δη­λα­δή την επι­στρο­φή σε εσάς των προ­σω­πι­κών δε­δο­μέ­νων που έχε­τε πα­ρά­σχει σε εμάς ή την με­τα­φο­ρά σε πρό­σω­πο της επι­λο­γής σας, σε δο­μη­μέ­νη, ευ­ρέ­ως χρη­σι­μο­ποιού­με­νη και μη­χα­νι­κά ανα­γνώ­σι­μη μορ­φή, χω­ρίς πα­ρε­μπό­δι­ση εκ μέ­ρους μα­ςκαι με την επι­φύ­λα­ξη των υπο­χρε­ώ­σε­ων εμπι­στευ­τι­κό­τη­τας στις οποί­ες υπό­κει­σθε.

Αν έχε­τε κά­ποια ερώ­τη­ση ή θέ­λε­τε να ασκή­σε­τε τα πα­ρα­πά­νω δι­καιώ­μα­τα, μπο­ρεί­τε να στεί­λε­τε μή­νυ­μα ηλε­κτρο­νι­κού τα­χυ­δρο­μί­ου (e-mail) προς τον υπεύ­θυ­νο προ­στα­σί­ας προ­σω­πι­κών δε­δο­μέ­νων (DPO) του Συλ­λό­γου ή του Οι­κο­τρο­φεί­ου, κ. Ζα­λώ­νη Αντώ­νη, στην ηλε­κτρο­νι­κή διεύ­θυν­ση oikotrofeioagnikolaos[σύμβολο αt]hotmail.com ή τα­χυ­δρο­μι­κή επι­στο­λή στην διεύ­θυν­ση που ανα­φέ­ρε­ται στην αρ­χή της πα­ρού­σας ενη­μέ­ρω­σης με σά­ρω­ση της ταυ­τό­τη­τάς σας για σκο­πούς ταυ­το­ποί­η­σης ή οποιου­δή­πο­τε άλ­λου νό­μι­μου μέ­σου ταυ­το­ποί­η­σης, κα­τα­νο­ώ­ντας ότι τα προ­σω­πι­κά δε­δο­μέ­να επί αυ­τών θα χρη­σι­μο­ποι­η­θούν μό­νο για την επα­λή­θευ­ση της ταυ­τό­τη­τας σας.

Εάν δεν εί­στε ικα­νο­ποι­η­μέ­νοι με τον τρό­πο με τον οποίο επε­ξερ­γα­ζό­μα­στε τα προ­σω­πι­κά σας δε­δο­μέ­να, πα­ρα­κα­λού­με απευ­θυν­θεί­τε στον ως άνω DPO, ο οποί­ος θα διε­ρευ­νή­σει το αί­τη­μά σας.
Επι­κοι­νω­νώ­ντας μα­ζί μας, εί­ναι απα­ραί­τη­το να μας δώ­σε­τε τα ανα­γκαία στοι­χεία για την ταυ­το­ποί­η­σή σας, να μας ενη­με­ρώ­σε­τε για το θέ­μα που σας απα­σχο­λεί, κα­θώς και τις λε­πτο­μέ­ρειες των πλη­ρο­φο­ριών που θα θέ­λα­τε να πα­ρέ­χου­με.
Σε κά­θε πε­ρί­πτω­ση, εάν νο­μί­ζε­τε ότι θί­γε­στε από την ως άνω επε­ξερ­γα­σία ή δεν μπο­ρεί­τε να ασκή­σε­τε τα δι­καιώ­μα­τα που δια­φυ­λάσ­σου­με για εσάς, έχε­τε το δι­καί­ω­μα να κα­τα­θέ­σε­τε κα­ταγ­γε­λία στις αρ­μό­διες αρ­χές προ­στα­σί­ας δε­δο­μέ­νων, πέ­ραν των προ­α­να­φερ­θέ­ντων δι­καιω­μά­των σας.

7. Επι­κοι­νω­νή­στε μα­ζί μας
Αν έχε­τε κά­ποια ερώ­τη­ση, θέ­λε­τε να ασκή­σε­τε τα πα­ρα­πά­νω δι­καιώ­μα­τα ή δεν εί­στε ικα­νο­ποι­η­μέ­νοι με τον τρό­πο με τον οποίο επε­ξερ­γα­ζό­μα­στε τα προ­σω­πι­κά σας δε­δο­μέ­να, μπο­ρεί­τε να στεί­λε­τε μή­νυ­μα ηλε­κτρο­νι­κού τα­χυ­δρο­μί­ου (e-mail) προς τον DPO του Συλ­λό­γου, στην ηλε­κτρο­νι­κή διεύ­θυν­ση oikotrofeioagnikolaos@hotmail.com, ο οποί­ος και θα δει­ρευ­νή­σει το θέ­μα σας και θα σας απα­ντή­σει εντός των νο­μί­μων προ­θε­σμιών.