«Μια προ­σευ­χή για την Ελλά­δα»

spanoudakis

«Μια προ­σευ­χή για την Ελλά­δα» έκανε ο Στα­μά­της Σπα­νου­δά­κης στο Ηρώ­δειο.
Μα­ζί του στη σκη­νή με­γά­λη τε­τρά­φω­νη χο­ρω­δία, με­γά­λη παι­δι­κή χο­ρω­δία και βυ­ζα­ντι­νό σύ­νο­λο


To Σάβ­βα­το 1 Οκτω­βρίου, ο μου­σι­κο­συν­θέ­της Στα­μά­της Σπα­νου­δά­κης θα βρε­θεί κά­τω α­πό την Ακρό­πο­λη για μία μο­να­δι­κή με­γά­λη συ­ναυ­λία με τίτ­λο «Μια προ­σευ­χή για την Ελλά­δα».

Διαβάστε περισσότερα: «Μια προ­σευ­χή για την Ελλά­δα»

«Τα παι­διά με αυ­τι­σμό εί­ναι άγ­γε­λοι ε­πί Γης»

aytismosnews

 

Ιωάν­νης Χει­μώ­νας – Σύλ­λο­γος Αυ­τι­στι­κών Ατό­μων “Άγιος Νι­κό­λα­ος”
Μα­θή­μα­τα ζωής. «Τα παι­διά με αυ­τι­σμό εί­ναι άγ­γε­λοι ε­πί Γης»


xeimonas1Αφορ­μή για τη γνω­ρι­μία με τον κ. Ιωάν­νη Χει­μώ­να στά­θη­κε η ε­πι­κεί­με­νη βρά­βευ­σή του ως α­φα­νούς ή­ρωα α­πό την έ­νω­ση Μα­ζί για το Παι­δί για το ε­πί­τευγ­μά του να δη­μιουρ­γή­σει έ­να πρό­τυ­πο οι­κο­τρο­φείο για παι­διά με αυ­τι­σμό. Ο λό­γος, για να χα­ρα­χτεί στο μυα­λό για πά­ντα η α­νι­διο­τε­λής α­γά­πη του για τον άν­θρω­πο.
Άρα­γε τι να κρύ­βε­ται στο μυα­λό ε­νός αν­θρώ­που που η ζωή έ­χει υ­πάρ­ξει τό­σο σκλη­ρή μα­ζί του; Στα ε­πτά του χρό­νια έ­πε­σε θύ­μα τρο­χαίου, χά­νο­ντας τη μη­τέ­ρα του και μέ­νο­ντας ο ί­διος πα­ρά­λυ­τος α­πό τη μέ­ση και κά­τω, ε­νώ πο­λύ αρ­γό­τε­ρα έ­γι­νε πα­τέ­ρας δί­δυ­μων α­γο­ριών με διά­γνω­ση αυ­τι­σμού. Ση­μα­ντι­κό τα λό­για να μη θί­ξουν, να μην ξύ­σουν πλη­γές, ού­τε να προ­δώ­σουν ί­χνη λύ­πη­σης και οί­κτου. Άλλω­στε ό­σοι τον γνω­ρί­ζουν λέ­νε πως το ό­νο­μά του εί­ναι συ­νώ­νυ­μο με την αι­σιο­δο­ξία. Και αυ­τό α­κρι­βώς ή­ταν το ζη­τού­με­νο: η πη­γή της δύ­να­μής του.

Διαβάστε περισσότερα: «Τα παι­διά με αυ­τι­σμό εί­ναι άγ­γε­λοι ε­πί Γης»

Επιστημονικά Άρθρα

  • Αυτισμός +

       Ο Αυ­τι­σμός εί­ναι μία ψυ­χο­πνευ­μα­τι­κή δια­τα­ρα­χή, ε­πι­στη­μο­νι­κά δυ­σε­ξή­γη­τη ως Read More
  • 8+1 λά­θος α­πό­ψεις για τον αυ­τι­σμό +

    Πολ­λά α­κού­με α­πό ε­δώ και α­πό ε­κεί για τον αυ­τι­σμό. Read More
  • 1

donation2

Η βοήθεια σας είναι πολύ σημαντική στο έργο μας. Πατήστε στο εικονίδιο για να κάνετε μία δωρεά μέσω τραπέζης.

Αίτηση υποψηφίου

Πατήστε ΕΔΩ, ώστε να μεταφερθείτε στην περιοχή ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΟΥ.