Προσφορά αγάπης

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ ΓΟΝΙΔΗ

«Στη ζωή τελικά μας μένουν μόνο αυτά που δώσαμε»

Έτσι ξεκίνησε την ομιλία του ο γνωστός τραγουδιστής κ. Σταμάτης Γονίδης στην πρώτη Έκθεση Ζωγραφικής του, με τον τίτλο "Υλοποιώντας", που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Ιωνία του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, στις 30 Μαϊου 2017.

Με την πρωτοβουλία του αυτή ένωσε τα χέρια πολλών συναδέλφων, σημαντικών προσώπων του δημόσιου βίου και θαυμαστών του σε μια έμπρακτη κίνηση αγάπης.
Στο κάλεσμά του ανταποκρίθηκαν πολλοί επώνυμοι και ανώνυμοι αποδεικνύοντας, ότι η αγάπη αλλά και η διάθεση για προσφορά στο συνάνθρωπο υπάρχει πάντα μέσα μας αρκεί κάποιος να την ενεργοποιήσει.

Διαβάστε περισσότερα: Προσφορά αγάπης

«Μια προ­σευ­χή για την Ελλά­δα»

spanoudakis

«Μια προ­σευ­χή για την Ελλά­δα» έκανε ο Στα­μά­της Σπα­νου­δά­κης στο Ηρώ­δειο.
Μα­ζί του στη σκη­νή με­γά­λη τε­τρά­φω­νη χο­ρω­δία, με­γά­λη παι­δι­κή χο­ρω­δία και βυ­ζα­ντι­νό σύ­νο­λο


To Σάβ­βα­το 1 Οκτω­βρίου, ο μου­σι­κο­συν­θέ­της Στα­μά­της Σπα­νου­δά­κης θα βρε­θεί κά­τω α­πό την Ακρό­πο­λη για μία μο­να­δι­κή με­γά­λη συ­ναυ­λία με τίτ­λο «Μια προ­σευ­χή για την Ελλά­δα».

Διαβάστε περισσότερα: «Μια προ­σευ­χή για την Ελλά­δα»

«Τα παι­διά με αυ­τι­σμό εί­ναι άγ­γε­λοι ε­πί Γης»

aytismosnews

 

Ιωάν­νης Χει­μώ­νας – Σύλ­λο­γος Αυ­τι­στι­κών Ατό­μων “Άγιος Νι­κό­λα­ος”
Μα­θή­μα­τα ζωής. «Τα παι­διά με αυ­τι­σμό εί­ναι άγ­γε­λοι ε­πί Γης»


xeimonas1Αφορ­μή για τη γνω­ρι­μία με τον κ. Ιωάν­νη Χει­μώ­να στά­θη­κε η ε­πι­κεί­με­νη βρά­βευ­σή του ως α­φα­νούς ή­ρωα α­πό την έ­νω­ση Μα­ζί για το Παι­δί για το ε­πί­τευγ­μά του να δη­μιουρ­γή­σει έ­να πρό­τυ­πο οι­κο­τρο­φείο για παι­διά με αυ­τι­σμό. Ο λό­γος, για να χα­ρα­χτεί στο μυα­λό για πά­ντα η α­νι­διο­τε­λής α­γά­πη του για τον άν­θρω­πο.
Άρα­γε τι να κρύ­βε­ται στο μυα­λό ε­νός αν­θρώ­που που η ζωή έ­χει υ­πάρ­ξει τό­σο σκλη­ρή μα­ζί του; Στα ε­πτά του χρό­νια έ­πε­σε θύ­μα τρο­χαίου, χά­νο­ντας τη μη­τέ­ρα του και μέ­νο­ντας ο ί­διος πα­ρά­λυ­τος α­πό τη μέ­ση και κά­τω, ε­νώ πο­λύ αρ­γό­τε­ρα έ­γι­νε πα­τέ­ρας δί­δυ­μων α­γο­ριών με διά­γνω­ση αυ­τι­σμού. Ση­μα­ντι­κό τα λό­για να μη θί­ξουν, να μην ξύ­σουν πλη­γές, ού­τε να προ­δώ­σουν ί­χνη λύ­πη­σης και οί­κτου. Άλλω­στε ό­σοι τον γνω­ρί­ζουν λέ­νε πως το ό­νο­μά του εί­ναι συ­νώ­νυ­μο με την αι­σιο­δο­ξία. Και αυ­τό α­κρι­βώς ή­ταν το ζη­τού­με­νο: η πη­γή της δύ­να­μής του.

Διαβάστε περισσότερα: «Τα παι­διά με αυ­τι­σμό εί­ναι άγ­γε­λοι ε­πί Γης»

Επιστημονικά Άρθρα

  • Αυτισμός +

       Ο Αυ­τι­σμός εί­ναι μία ψυ­χο­πνευ­μα­τι­κή δια­τα­ρα­χή, ε­πι­στη­μο­νι­κά δυ­σε­ξή­γη­τη ως Read More
  • 8+1 λά­θος α­πό­ψεις για τον αυ­τι­σμό +

    Πολ­λά α­κού­με α­πό ε­δώ και α­πό ε­κεί για τον αυ­τι­σμό. Read More
  • 1

donation2

Η βοήθεια σας είναι πολύ σημαντική στο έργο μας. Πατήστε στο εικονίδιο για να κάνετε μία δωρεά μέσω τραπέζης.

Αίτηση υποψηφίου

Πατήστε ΕΔΩ, ώστε να μεταφερθείτε στην περιοχή ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΟΥ.